Mám na to!

Mám na to!

Cílem projektu Mám na to! bylo zvýšit finanční gramotnost, rozvinout dovednost správně hospodařit s penězi a zorientovat se na trhu práce/vzdělávání u dětí navštěvujících poslední dva ročníky základní školy praktické ve Slaném, které stojí před rozhodnutím o své další vzdělávací a profesní budoucnosti. Tyto děti pocházejí převážně ze sociálně slabého prostředí, pro které je typická absence dovednosti správně s financemi nakládat a kde zároveň chybí vzdělání a pracovní uplatnění. Projekt měl dětem pomoci získat právě ty kompetence, které se v komunitě přirozeným způsobem nenaučí. Cílem projektu bylo změnit situaci, kdy děti po dokončení základní školy dále nepokračují ve vzdělávání a začnou čerpat podporu v nezaměstnanosti, čímž ztrácejí šanci dostat se z prostředí sociálního vyloučení.

Dva nejúspěšnější absolventi programu byli oceněni notebookem, třetí v pořadí získal deskovou hru.

Realizace projektu: 1.9.2011 – 31.5.2012

Cíle projektu:

  • zrealizovat pro děti základní školy praktické ve Slaném celoroční kurz zaměřený na posílení finanční gramotnosti
  • rozvinout u dětí dovednost správně nakládat se svými finančními prostředky, zorientovat se v možném uplatnění na trhu práce či dalším vzdělávání
  • tím podpořit šanci dětí vymanit se z prostředí sociálního vyloučení a zamezit zbytečnému setrvání na sociálních dávkách
  • prostřednictvím nově nabytých znalostí a zkušeností u dětí zároveň podpořit jejich sebevědomí a konkurenceschopnost působením na děti přispět k pozitivnímu rozvoji celé komunity

Projekt byl podpořen Nadací Vodafone Česká republika. Na spolupráci se podílela také samotná ZŠ Palackého ve Slaném.

Nadace Vodafone