Vzdělávací program

Plán výchovy a péče v Dětské skupině Tosárka


Dětská skupina Tosárka poskytuje předškolní vzdělávání a rozvoj každý všední den od 8 do 15
hod dětem od 3 let do zahájení povinné školní docházky. Péče a výchova probíhá v přátelském,
bezpečném a rozmanitém prostředí, které respektuje specifika dětí i rodin, přičemž je kladen důraz
na individuální přístup ke každému dítěti na základě jeho potřeb a možností. V Dětské skupině
pracujeme s metodou FIE, prvky metody Grunnlaget a výchovného směru Respektovat a být
respektován. Plán činností a aktivit se tematicky odvíjí od přirozeného běhu ročních období a
formou hry a tvoření rozvíjí rozumovou, pracovní, mravní, estetickou i tělesnou stránku výchovy.

Harmonogram dne
• 8:00 až 9:00 – příchod dětí, volná hra
• 9:00 až 9:30 – ranní kruh
• 9:30 až 10:00 – svačina
• 10:00 až 12:00 – pobyt venku (za nepříznivého počasí řízené aktivity a volná hra uvnitř)
• 12:00 až 12:30 – oběd
• 12:30 až 14:00 – možnost odpočinku nebo klidových činností, nabídka řízené vyráběcí aktivity
• 14:00 až 14:15 – svačina
• 14:15 až 15:00 – volná hra


Výchovná a pečující činnost v Dětské skupině Tosárka

• respektuje individuální a věkové zvláštnosti a potřeby dětí
• přizpůsobuje se vývojovým, fyziologickým, poznávacím, sociálním a emocionálním potřebám
• nabízí dostatek podnětů k aktivnímu učení a rozvoji osobností
• napomáhá rozvoji poznávacích schopností, smyslového vnímání, řečových a komunikativních
dovedností a k osvojení představivosti časové posloupnosti
• vede k získání zkušeností, poznatků a prožitků i utváření sebevědomí, samostatnosti i umění
vyjádřit a pojmenovat své pocity
• podporuje rozvoj kooperace mezi dětmi, spontánní sociální učení a socializaci ve skupině
vrstevníků
• napomáhá k osvojení základních hodnot a pravidel chování společnosti a osobnostních postojů
• vede k vytváření pozitivního vztahu k přírodě a sounáležitosti s prostředím, ve kterém žijeme
• napomáhá osvojovat si zásady zdravého životního stylu
• přispívá k odhalení specifických potřeb dětí ve výchovné i vzdělávací oblasti

Aktivity v Dětské skupině Tosárka
• hudební – rozvoj sluchového vnímání a slovní zásoby, osvojování písní, koordinace pohybu
podle hudby
• pohybové – rozvoj jemné i hrubé motoriky, podpora správného růstu dítěte a fyzické zdatnosti,
rozvoj sebeobslužných dovedností, zdravých návyků a vytváření fyzické pohody
• výtvarné – rozvoj představivosti, kreativity a fantazie, procvičování jemné motoriky, seznámení
se s různými materiály, výtvarnými technikami a uměleckými díly, osvojení si schopnosti vyjádřit
výtvarnými prostředky pocity, prožitky, příběhy, okolní svět…
• rozvoj rozumových a poznávacích schopností – rozvoj komplexního pohledu na svět
prostřednictvím jazykových a matematických schopností (matematickou představivostí) a
poznatků z přírodních, společenských a technických věd
• rozvoj estetického vnímání – rozvoj estetického citu ke svému okolí, učení se vnímat umělecké
a kulturní podněty i krásu v přírodě
• práce s dětmi metodou FIE Basic – pro děti od 5 let, jedna lekce týdně vedená akreditovanou
lektorkou

Obsah výchovné činnosti tvoří zejména tyto oblasti
• svět kolem nás (rodina, kamarádi, bydliště…)
• život v ročních obdobích
• lidské tělo
• příroda kolem nás (živý i neživý svět kolem nás)
• cestování (dopravní prostředky, kontinenty)
• co lidé dělají (povolání, sport, kultura)

Péče o dítě se specifickými potřebami
Nastoupí-li dítě se specifickými potřebami, snažíme se v DS Tosárka o co nejvíce individuální
přístup, který bude tyto potřeby naplňovat, je-li to v personálních a prostorových možnostech naší
DS. Tyto potřeby konzultujeme před nástupem a v průběhu docházky s rodiči dítěte. Má-li dítě IVP
z PPP, prosíme rodiče o jeho předložení, aby bylo možné případná doporučení z PPP aplikovat.

Plán_výchovy ke stažení.