Dětská skupina Tosara

Termín realizace: 1.7.2022 – 30.9.2023

Projekt Dětská skupina Tosara, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017342 je ralizován v rámci prioritní osy ESF OPZ: 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Cílem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku v Praze 7, s názvem Dětská skupina Tosárka. Dětská skupina je určena pro 12 dětí od 3 let, přičemž polovina míst je vyhrazena pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a je poskytována bezplatně.